Zašto nam treba muršid?

Uzvišeni Allah o svojim odabranim robovima, evlijama, kaže:

”Znajte da za Allahove prijatelje nema ni straha ni tuge. Za njih su radosne vijesti (i kerameti) na ovom i na onom svijetu. U onom što je Allah obećao nema ni najmanje promjene. A najveći uspjeh je postići nagradu koju je Allah obećao.” (Junus, 10/62-64)

”Allahovi prijatelji su samo mutekije. Ali većina ljudi (nevjernika i gafila) to ne zna.” (Enfal, 8/34)

”U svemu slijedi one koji su se Meni okrenuli.” (Lukman, 31/15)

”Oni su ti koje je Allah uputio. Pa slijedi i ti njihov put.” (En’am 6/90)

Mnoštvo je i hadisa koji govore o ovim insanima. U jednom od njih Poslanik s.a.v.s. kaže:

”U mom ummetu, uvijek će postojati jedna skupina ljudi koji će vjeru držati živom. I to će trajati sve do Sudnjeg dana. Oni koji od njih okrenu leđa ili ih napuste, njima neće naštetiti. Oni će uvijek biti iznad drugih ljudi.” (Buhari)

Imam Kušejri k.s. kaže: ”Sve dok je dini Islama, uvijek će biti muršidi kamila, koji su nosioci znanja u svom vremenu, oni čine djela po svome znanju, i potpuni (kamil) su po svom stanju.

Allame Alusi ra.h. je rekao: ”Poslanstvo našeg Poslanika s.a.v.s., je u praktičnom smislu završeno, međutim njegova veza sa ummetom i dalje traje i trajat će sve do Sudnjeg dana. U ummetu se nalazi mnogo kamil robova koji, ruhanijetskim putem, od Poslanika s.a.v.s. neprestano uzimaju fejz i ilm. Mnogo je evlija koji su ovo iskusili i svjedoče o tome. Viđanje Poslanika s.a.v.s. na ovaj način omogućeno je samo onima koji su dostigli duhovnu zrelost i ne odvajaju se od šerijata ni za dlaku. I koliko je jaka njihova srčana veza sa Resulullahom, takvi su im i susreti sa njim s.a.v.s.”

Evlijaje zajednički naziv za sve Allahove prijatelje. Uzvišeni Allah ih je učinio Svojim dostovima. On ih voli i nama naređuje da ih volimo.

U Kur’ani kerimu Allah Teala svoje dostove naziva rječju ”sabikun” što znači predvodnici u hajru. Također, spominje ih i pod pojmom ”mukarrebun” što je ustvari jedan poseban mekam Allahu bliskih robova.

Tesavvuf je put, koji odgaja čovjeka i odstranjuje od njega sve duhovne nečistoće. Ovo čišćenje se u Kur’anu naziva tezkije. Allahov Poslanik s.a.v.s. je imao zadatak da odgaja ljude, čisti njihova srca od poricanja i nepokornosti, i da ih vodi Allahu.

Ummet koji živi poslije Poslanika s.a.v.s. također ima potrebu za čišćenjem i odgojem. Odgojiti se i očistiti srce je farz. A oni koji ovu vazifu obavljaju nakon Poslanika s.a.v.s., su muršidi kamili – istinski nasljednici Allahovog Poslanika. Posao jednog pravog muršida jeste da liječi bolesna srca, uz pomoć duhovnih terapija, te da ih dovede u prirodno stanje – stanje čistoće.

U jednom hadisu Poslanik s.a.v.s. kaže:

”Ko se predstavi kao doktor, a nestručan je u tom poslu, te pogrešnim liječenjem bude sebeb nečijoj smrti, dužan je da plati krvarinu.” (Ebu Davud)

Ovo je nešto što važi za one koji se bave zahirskim bolestima kod ljudi, ali i za one koji se bave duhovnim bolestima ljudi. Shodno tome, prema stanovištu arifa, onaj ko se bavi odgojem ljudi mora posjedovati svo potrebno znanje, irfan, odgoj, iskustvo i ovlaštenje.

Evlije su nasljednici Poslanika s.a.v.s.

Evlije su varisi Poslanikovi i halife na zemlji. Oni nose i šire nur Muhammedov, oživljavaju sunnet i čiste srca robova. Poštovanje ukazano njima je poštovanje prema Poslaniku s.a.v.s. U vezi sa ovom temom Resulullah s.a.v.s. je rekao:

”Alimi su varisi Poslanikovi. Uistinu poslanici u miraz ne ostavljaju srebro i zlato, oni ostavljaju samo znanje. Ko uzme to znanje i širi ga čineći djela po njemu, postiže visoke stepene i veliko dobro (i na dunjaluku i na ahiretu). (Ebu Davud)

Kada su upitali Allame Ibn Hadžera r.ah.: ”Ko je varis?” on r.a. je odgovorio: ”Varis je onaj ko drži na nogama mekam onog kojeg nasljeđuje.

Poslanik s.a.v.s. je rekao:

”Alimima ukazujte poštovanje. Jer oni su varisi Božijih poslanika. Ko njima da prednost i ukaže poštovanje, poštovanje je pokazao prema Allahu i Poslaniku.” (Sujuti)

Poslanik s.a.v.s. je učio dovu: ”Neka se Allah smiluje mojim halifama.” Pa ga ashabi upitaše: ”Ko su tvoje halife, ja Resulallah?”

”To su oni koji žive moj sunnet i druge njemu podučavaju”, odgovori Allahov Poslanik s.a.v.s. (Taberani)

Hz. Ebu Derda ovako opisuje Allahove robove koji obavljaju vazifu poslanika:

”Među Allahovim robovima ima tako velikih ljudi, oni su duhovni stubovi u svom vremenu. Oni su halife Poslanikove. Kada se poslanstvo završi Allah će na mjesto poslanika stavljati robove iz reda ebdala (posebna kategorija evlija). Oni nisu pretekli druge po tome što su mnogo klanjali, mnogo postili, ili mnogo tespih činili. Ono što ih je učinilo prvacima jeste lijep ahlak, držanje dane riječi, lijep nijet i dobronamjernost prema svim muslimanima.’‘ (Sujuti)

Neke od karakteristika kamil muršida

Djela čine u skladu sa šerijatom

Mjerilo potpunosti jednog muršida jeste slijeđenje šerijata. Jer uzvišeni Allah kaže: ”O Muhammede, reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, kako bi i Allah vas volio i oprostio vam grijehe. Allah je Gafur i Rahim.” (Ali Imran, 3/31)

Upitali su molla Ibrahima k.s., halifu od Gavsi Sanija k.s.: ”Zbog čega si hz. Gavsi Sanija prihvatio za svog muršida?” ”Pratio sam njegovo ponašanje, i nikada kod njega nisam vidio ni jedan pokret koji nije u skladu sa šerijatom.” odgovorio je.

Bišr Hafi k.s. kaže: ”Allah Teala je objavio Davudu a.s.: ‘O Davude, nemoj slučajno da između nas staviš alima koji je Mene zaboravio a poveo se za dunjalukom. Jer on će te udaljiti od Mog muhabeta. Alimi koji traže dunjaluk, presjecaju put mojim robovima koji žele da idu Meni.”

Nosioci su istikameta i takvaluka (ustrajnosti i bogobojaznosti)

Uzvišeni Allah, Poslaniku s.a.v.s. i onima koji hode njegovim putem, naređuje sljedeće:

”Voljeni moj! Pravi put slijedi onako kako ti je naređeno! I neka se pravog puta drže oni koji zajedno s tobom teobu čine. Ne prelazite granicu. Allah vidi sve što radite. (Hud, 11/111)

Imam Kušejri k.s. kaže: ”Onaj ko se predstavlja/pokazuje kao evlija a pri njemu se nalazi nešto što nije u skladu sa Kur’anom i sunnetom, taj nije evlija, taj je u velikoj zabludi.

Veliki evlija, Bajezid Bistami k.s. jedne prilike je otišao u zijaret kod nekog zata, čuvši da je on kamil muršid. Vidjevši ga kako ulazi u mesdžid, primjetio je da ne pazi na jedan od edeba vjere. Odmah je odustao od zijareta. Izašao je, a onima koji su stajali okolo, rekao: ”Ovaj čovjek nije u stanju ni da čuva edeb vjere! Kako je onda moguće da nosi i čuva illahi tajne?!” (Kušejri)

Imam Suhreverdi k.s. ovako iznosi stanja muršidi kamila koji su izašli na položaj varisa Resulullaha s.a.v.s.: ”Muršidi kamili koji su dobili izun za iršad, čisti su od svih prljavština grijeha. Njihova srca su postala ogledala koja isijavaju Allahov nur, i otvoreno im je oko srčanog vida. Zbog toga što su na istinskom hidajetu i takvaluku, učinjeni su imamima mutekija. Izabrani su i voljeni od Allaha, a u sejri suluku postigli su najviši stepen imana – jekin, i pokorni su Allahu svojom vanjštinom, nutrinom, osjetima, mislima, i ukratko, cijelim svojim bivstvom. Ovo je takav ašk i mekam, da onaj ko ga postigne kod njega više ni dlaka na tijelu ne zaostaje u pokornosti Allahu niti ulazi u grijeh. Ibadeti onih koji su u tom stanju liče ibadetu meleka.”

Ovi velikani koliko god da činili dobrih dijela ne uzdaju se u njih jer je spoznaja vlastite slabosti osnova na putu takvaluka. Osnova ovog edeba je dova Resulullaha s.a.v.s.: ”Allahu moj ne prepuštaj me mom nefsu ni koliko je treptaj oka, i štiti me kao što majka i otac štite malo dijete.” (Munavi, Fejzu-l-kadir, 2. Had. Nr.1478.)

Rob koji je Allahovom dobrotom upoznat sa nefsovim skrivenim osobinama stalno se utječe Uzvišenom Allahu i od Njega traži pomoć. Na ovaj način nefs postaje sredstvo koje roba stalno okreće ka njegovom Gospodaru. Potpuni evlija nikada nije nemaran spram svog Gospodara i nikad ne zanemaruje kontrolu i terbijet svoga nefsa.

Veliki arif Mevlana Halid Bagdadi k.s. jednom od svojih halifa je govorio: ”Ovaj put je zasnovan na Kur’anu i sunnetu. Ko hoće da stigne do cilja ne smije mijenjati pravila koja je postavio Kur’an i sunnet. Ako neko uđe na ovaj put i ne vodi računa o edebima i pravilima putovanja, onda od svog ulaska neće imati bereketa ni hajra.”

Evlije su rahmet/milost za kosmos

Oni su zaštita i sigurnost naspram belaja i musibeta. Dok žive među ljudima šire nur i bivaju razlogom bereketa. Sebebom zikrova i ibadeta koje čine i kojim druge podučavaju, i ljudska srca i cijeli kosmos spašava se od nereda i katastrofe. U vezi ovoga Resulullah s.a.v.s. je rekao:

”Ebdali su četrdesetorica izabranih robova iz Šama. Kad jedan od njih umre Allah na njegovo mjesto odmah postavi drugog. Njihovim dovama i bereketom pada kiša, njihovim bereketom (mumini spram dušmana) bivaju pomognuti od Allaha, i sa naroda se podiže opći azab.” (Ahmed, Musned)

Evlije su Allahovi svjedoci i dokazi

Istinski rabbani alimi, muršidi kamili, svjedoče Allaha na zemlji. U pogledu dina oni su najpouzdanije osobe. Onaj ko ih naljuti past će u Allahovu kaznu. U vezi ovog Resulullah s.a.v.s. je rekao:

Zaista su alimi Allahovi sultani na zemlji ( oni koji održavaju Njegove hukmove i emrove). Propao je onaj ko im se usprotivi.”(Sujuti, el-džamiu s-sagir)

Posjednici su mušahede o osvjedočenog imana/jekina

Velikani tesavufa, muršidi kamili, posjednici su mušahede, jekina i ihsana. Džunejd Bagdadi k.s. je rekao: ”Jekin je ilm koji roba dovodi do hakikata. To je takvo znanje da onaj ko ga zadobije, očima srca, u svijet gajba gleda kao što u stvari gleda očima glave. Na taj način postaje posjednik nesumnjivog znanja o gajbu.” Resulullah s.a.v.s. je rekao: ”Jekin je potpuni iman, tome se podučite.” (Ebu Nuajm, Hilje)

Evlije su izvor duhovnog svjetla za čovječanstvo

Evlije su Allahovi odabrani robovi. On Teala sa njima osvjetljava srca i pokazuje pravi put ljudima. Njih ne dotiču fitne, oni žive u božanskom huzuru (prisustvu) i afijetu (dobru). U vezi ovog Resulullah s.a.v.s. je rekao: ”Primjer alima je kao primjer zvijezda na nebesima. Kako god se ljudi u tami, na kopnu i moru, orjentišu pomoću zvijezda, isto tako se pomoću alima orjentišu prema Allahu (izlaze iz tame kufra, gafleta i grijeha). Kada se zvijezde ne vide, oni koji putuju veoma lahko zalutaju.” ( Ahmed, Musned, 3/157.)

Gledaju Allahovim nurom/svjetlom, šire nur

Njihov nazar/pogled je lijek. U vezi sa tom temom Resulullah s.a.v.s. je rekao: ‘‘Čuvajte se pogleda (feraseta) mumina. Uistinu on gleda sa Allahovim nurom.” (Tirmizi)

Hz. Lukman je savjetovao svog sina: ”Sine, budi zajedno sa alimima koji su okrenuti Allahu. Ne odvajaj se od njih. Uistinu alimi koji su nosioci nura, oživljavaju mrtva srca ljudi kao što kiša oživljava zemlju.”

Oni su posjednici džezbe, nazara i hejbeta (duhovnih stanja, pogleda i privlačnosti)

Od najviših svojstava našeg Pejgambera s.a.v.s. je da je posjedovao duhovni hejbet i privlačnost. Znajući za ovo, mnogi mušrici su činili sve da se sa njim ne sretnu novi ljudi koji bi dolazili u Mekku.

Jedan od evlija Ebu Amr b. Nudžejd k.s. je rekao: ”Ako te onaj koga gledaš ne odgaja i ako te njegov hal ne vodi ka edebu, to znači da ta osoba ni sama nije odgojena.”

Srca evlija su izvori takvaluka i fejza

Oni koji njima idu radi Allaha, iz tog mora crpe ljubav i fejz. U vezi ovoga h. Pejgamber s.a.v.s. je rekao: ”Svaka stvar ima svoj izvor a izvori takvaluka su srca arifa.” (Taberani)

”Među onima koji žive na zemlji, nalaze se Allahove posude (fejza i nura). Posude vašeg Gospodara su srca Njegovih dobrih robova. A Njemu najdraža od tih srca su ona koja su najmekša i najprofinjenija.” (Ebu Nuajm)

Evlije su ključevi zikra, oni sjećaju na Allaha

Iskreni mumini kada vide njihov hejbet, Rabbani edeb, hušu, stid, sekinet i takvaluk, sjete se Allaha. Zikir koji im je u srcima isijava im iz očiju. I oni koji se nađu pod ovim nurli nazarom dolaze u stanja ilahi aška.

Resulullah s.a.v.s. je rekao: ”Najbolji od vas su oni koji kada se vide sjećaju na Allaha.” (Bejheki). ”Neki ljudi su ključevi zikra, oni koji ih vide odmah se sjete Allaha.” (Taberani)

Kada je upitan ko su evlije, Allahov Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: ”To su oni koji kada se vide, sjećaju na Allaha.” (ibnul-Mubarek, Kitabu-zzuhd)

Njihovo sve je radi Allaha

Allahovi dostovi sve što čine to čine radi Allaha. Radi Allaha vole, radi Allaha ne vole. U njihovoj računici nema ništa radi dunjaluka i radi nefsa.

Svaki vjernik treba da slijedi jednog muršida 

Kako stoji u Kur’anu časnom, uzvišeni Allah će na Sudnjem danu sve ljude prozvati sa njihovim imamima. Tj. sa onima koje su slijedili na dunjaluku. I tada će svi, osim onih koji su bili zajedno radi Allaha, jedni drugima postati neprijatelji. I kada vide dokle ih je dovelo to druženje, jedni druge će proklinjati. Obzirom da je tako, čovjek treba da bude mnogo pažljiv kada bira onog koga će slijediti i za kim će se povoditi.

Murid koji gori od želje da putuje Allahu, je kao onaj koga je ujela zmija ili akrep pa traži doktora da ga izliječi. Kada se sretne sa muršidom, svu svoju težnju usmjerava prema njemu. Muršid (Allahovim izunom) vidi njegovo stanje, i u srcu osjeća želju da mu bude pomoćnik na Allahovom putu. Među njima se rađa ljubav koja je radi Allaha, na Allahovom putu i Allahov je dar. Pored toga, ruhovi se prepoznaju iz svijeta ruhova i ljubav se neminovno pojavljuje i na dunjaluku. I tom ljubavlju murid i muršid bivaju vezani jedno za drugo.

Oni koji žele da Allaha vjeruju osvjedočenim imanom/jekin, neka poslušaju savjet Allahovih dostova i neka se odazovu njihovom pozivu. Jer oni svim svojim stanjima predstavljaju vjeru. Pokazuju put koji vodi Allahu. I svojim načinom života oživljavaju sunnet.

Muršidi kamil je duhovni doktor, a muridi su osobe kojima je potrebno liječenje. Terapije koje daju muršidi se razlikuju od onih koje daju medicinski ljekari. Liječenje jednog muršida pokazuje rezultate tek nakon nekog vremena. Murid na početku ne može ništa vidjeti niti shvatiti. Tek vremenom vidi koristi. Naravno, ako primjenjuje terapiju…

Da nas Gospodar svjetova ne razdvoji od Sadata i da nam nasib učini da na njihovoj kapiji budemo istinski muridi. Amin!

Izvor: Menzil.ba

 

 

Semerkand