Sunday, December 3, 2023
POČETNASOHBETITEME

Ustani i očisti svoju odjeću!

Veliki alim 13. stoljeća i jedan od muršida šazilijskog tarikata, Ibn Ataullah es-Skenderi, k.s., u djelu “Tadžu ‘l-arus: Kruna mudrosti”, kazuje: Ako prepustiš svoje srce nefsu, ličiš na onoga ko se uhvatio za ruku utopljenika, te se utapa zajedno sa njim. A kada nefs prepustiš srcu, onda si poput onoga koji se uhvatio za snažnog plivača…

Stoga, ne budi od onih koji su predali srce nefsu. Zar si ikada vidio da se čovjek zdravog vida prepusti slijepcu da ga vodi? Ukoliko si u stanju da provedeš dan ne čineći nikome nepravdu, to je znak da si postigao sreću. A ako još ne nanosiš nepravdu ni sebi, po pitanju svoga odnosa spram Uzvišenog Allaha, postigao si sami vrhunac sreće. Iz tog razloga, zatvori oči za haram, začepi i svoje uši, i nipošto, ali nipošto, ne čini nikome nepravdu! Nedostatnošću svoga razuma i manjkom svijesti o ljepoti odjeće lijepog ahlaka ličiš na malo dijete: Majka mu oblači najljepšu i najvrjedniju odjeću, a ono, nesvjesno toga, odmah se isprlja od glave do pete. Da ga ljudi ne bi vidjeli tako neurednog i prljavog, majka ga odmah presvlači, oblači mu drugu odjeću i čisti prljavštinu sa njega. Međutim dijete, zbog nedostatnosti razuma, ništa od toga ne razumije.

Šejh Ebu ‘l-Hasan Šazili, k.s., je ispričao: “Rečeno mi je: – O Ali! Očisti svoju odjeću od nečistoće, pa ćeš na sebi uvijek imati štit Allahove, dž.š., pomoći. – Šta je moja odjeća?, upitao sam, pa mi bi rečeno: – Uzvišeni Allah ti je najprije obukao odjeću saznanja za Njega Uzvišenog. Nakon toga ti je redom oblačio odjeću tevhida, pa odjeću muhabbeta, te na koncu, odjeću imana i islama. Ko spozna svoga Gospodara, za njega sve drugo postaje beznačajno.

Ko zavoli Gospodara, njemu sve postaje lahko. Ko zna da je Uzvišeni Allah Jedan, taj Mu ništa ne pripisuje kao sudruga. Ko istinski povjeruje u Njega, postaje siguran od svega. A ko se preda Gospodaru, njegovo griješenje se smanji, pa, kada i pogriješi, odmah učini tevbu. Ko tako postupa, pokajanje mu biva primljeno.” Nakon što je to kazao, dodao je: “U tom trenutku sam se sjetio časnog ajeta: Očisti svoju odjeću! (Muddessir, 4)” O ti, koji nisi svjestan svoga života! Živiš i odeš sa ovoga svijeta, a da ne kušaš najveće slasti na njemu – slast iskrenog obraćanja Njemu i slast osvjedočenja da se i na tebe odnose Njegove riječi. Noći dočekuješ poput mrtvaca. Ako uspiješ otjerati san od sebe i ustati, zatraži pomoć od Uzvišenog Allaha i reci: “O Allahovi meleki! O izaslanici moga Gospodara! Ostao sam lišen riznica slasti i iskrenog muhabbeta, koje su arifi postigli iskrenim dozivanjem Uzvišenog Allaha.”

Časopis Semerkand

Semerkand