Silsila – lanac prenosilaca

Arifi su saglasni u tome da onaj ko nema ispravnu vezu sa duhovnim velikanima biva odbačen na njihovom duhovnom putu. A kako neko može imati ispravnu povezanost sa onim ljudima koje uopće ne poznaje?! Duhovna veza (ma‘nevi rabita) između osobe i onih koji su je pretekli u tesavvufu ne može biti sasvim ispravna sve dok osoba ne bude radila njihova djela, dok se ne bude ukrasila njihovim odgojem i vrlinama. A možemo li se ukrasiti odgojem onih koje ne poznajemo?! Radi toga, iskreni murid se neće zadovoljiti samo poznavanjem imena svojih šejhova, nego će nastojati da se upozna sa njihovim djelima i vrlinama koje su ih odnijele u Hakkovo prisustvo.

Jedan od nakšibendijskih velikana je rekao: “Poznavanje svojstava prethodnih šejhova može biti korisnije muridu od toga da vidi njihova tijela. Jer, murid može biti zadebljane ljudske dimenzije pa da u njega ne prođe ono što im je uzvišeni Hakk dao od tajni duhovne posebnosti kada ih vidi.”

Zdravo srce (kalb selim) se postiže Božanskim privlačenjem, a najjači uzrok za postizanje tog privlačenja je druženje sa potpunim šejhom, pri čemu se osoba oslobađa loših osobina a ukrašava se pozitivnim, kako bi se mogla uzdići na stepen murakabe (svjesnosti Allahovog nadziranja i Njegove uzvišene prisutnosti) i stepen straha od Njega uzvišenog.

Put nakšibendijskih prvaka je čvrsto prihvatanje vjerovanja ehl-i sunneta ve’l-džemaata i konstantno robovanje vanjštinom i nutrinom, pridržavajući se sunneta a ostavljajući olakšice, uz stalnu srčanu prisutnost sa uzvišenim Allahom (el-hudur meallah), i ulažući u to krajnji napor. 

Pod olakšicama ovdje mislimo na ono čega se murid mora kloniti, kao što je pretjerano trošenje vremena u dozvoljenim (mubah) stvarima i često i bespotrebno smijanje. Imam-i Rabbani, k.s., rekao je: “Put nakšibendijskih prvaka je najlakši put koji dovodi do Allaha, dž.š., jer se temelji na tesarrufu (duhovnom utjecaju) i davanju džezbe koja prethodi suluku od strane muršida, istinskog nasljednika Vjerovjesnika, a.s., u pogledu izlijevanja svjetala, Allahovom dozvolom, na srca onih koji imaju duhovnu sposobnost. To je put poprimanja muršidove duhovne boje (el-insibag) i njegovog odraza (el-in’ikas) onih koji su s njim iskrenom ljubavlju povezani. Nakši-šejhovi jednako izlijevaju fejz i na starce i na mladiće.”

Na početku svakog duhovnog lanca (silsile) svakako se nalazi Allahov Poslanik, a.s. Nakšibendijski tarikat ima tri silsile. Dvije idu preko hazreti Alije, r.a., a jedna preko essiddiku’l-ekbera, najiskrenijeg čovjeka ovog časnog ummeta, hazreti Ebu Bekra, r.a.

Nakšibendijsko-halidijska silsila od Muhammeda a.s. do  Gavs-i-Sani Sejjid Abdul-Bäki El-Husejni k.s..

1 – Resulullah Muhammed a.s.
2 – Ebu Bekr es-Sidik r.a.
3 – Imam Selman Farisi r.a.
4 – Imam Kasim bin Muhammed r.a.
5 – Imam Džafer Sadik k.s.
6 – Šejh Bajezid Bistami k.s.
7 – Šejh Ebul Hasan Harkani k.s.
8 – Abu Ali Färmedi k.s.
9 – Ebu Jakub Jusuf Hemedani k.s.
10 – Abdul Halik el-Gudždevani k.s.
11 – Arif Er-Rivegeri k.s.
12 – Mahmud El-Indžir El-Fagnevi k.s.
13 – Ali Er-Ramiteni k.s.
14 – Muhammed Baba Semmasi k.s.
15 – Sejjid Emir Kulal k.s.
16 – Muhammed Behauddin Šah Nakšibend k.s.
17 – Alauddin El-Buhari El-Attar k.s.
18 – Jakub El-Džerhi k.s.
19 – Ubejdullah El-Ahrar k.s.
20 – Muhammed Ez-Zahid k.s.
21 – Derviš Muhammed k.s.
22 – Muhammd Hadžeki Emkeneki k.s.
23 – Muhammed Baki k.s.
24 – Ahmed El-Faruki Serhendi Imami Rabbani k.
25 – Muhammed Ma’sum k.s.
26 – Muhammad Sejfuddin El-Faruki k.s.
27 – Sejjid Nur Muhammed El-Bedvani k.s.
28 – Šejh Šemsuddin Habibullah Mazhar k.s.
29 – Šah Abdullah Dehlevi k.s.
30 – Mevlana Halid El-Bagdadi k.s.
31 – Sejjid Abdullah k.s.
32 – Sejjid Taha k.s.
33 – Sejjid Sibgatullah El-Ervasi k.s.
34 – Abdurrahman Tahi k.s.
35 – Fethullah El-Verkanisi k.s.
36 – Muhammed Dijauddin k.s.
37 – Ahmed El-Haznevi k.s.
38 – Gavs-ul Azam Sejjid Abdulhakim El-Husejni k.s.
39 – Sultan Sejjid Muhammed Rašid El-Husejni k.s.
40 – Gavs-i Sani Sejjid Abdul-Bäki El-Husejni k.s.

Ehli-bejtska silsila od Muhammeda a.s. do  Gavs-i-Sani Sejjid Abdul-Bäki El-Husejni k.s..

1 – Resulullah Muhammed a.s.
2 – Alija i Fatima r.a.
3 – Sejjid Imam Husejn r.a.
4 – Sejjid Imam Ali
5 – Sejjid Serafuddin
6 – Sejjid Muhammed el-Magfur Ebu Firas
7 – Sejjid Madžuddin
8 – Sejjid Ebu Firas
9 – Sejjid Tadžuddin
10 – Sejjid Muhammed
11 – Sejjid Felläh
12 – Sejjid Ebu Firas
13 – Sejjid Kemaluddin
14 – Sejjid Kasim
15 – Sejjid Dža’fer
16 – Sejjid Idris
17 – Sejjid Kasim
18 – Sejjid Tadžuddin
19 – Sejjid Ali
20 – Sejjid Mahmud
21 – Sejjid Hasan
22 – Sejjid Halil
23 – Sejjid Ali
24 – Sejjid Said Ebu-l-Hajr
25 – Sejjid Hadže Ebu Tähir
26 – Šejh Sejjid Käl
27 – Sejjid Tahir
28 – Sejjid Ma’ruf
29 – Sejjid Muhammed
30 – Sejjid Abdiilhakim el-Husejni
31 – Sejjid Abdul-Bäki el-Husejni

Izvor: Menzil.ba

Semerkand