Samo obični rob

Veliki tesavvufski učenjak iz 12. stoljeća, pir rifaijskog tarikata, Ahmed er-Rifai, k.s., u svome djelu „El-Burhanu ‘l-muejjed: Čvrsti dokazi“, savjetuje sljedeće:

Braćo moja! Usmjerite se svim srcem ka Uzvišenom Allahu. On vam je bliži od žile kucavice i Svojim znanjem obuhvata sve.

Kada izgovarate: „La ilahe illallah“, činite to potpuno iskreno, ne poredeći Uzvišenog Allaha sa bilo kojim drugim bićem i držeći se što dalje od bilo kakvog ograničavanja Njegovog uzvišenog Zata prostorom i vremenom, blizinom i daljinom.

Budite potpuno iskreni u svojim djelima. Ponos svjetova, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Djela se cijene shodno nijetu i svako će dobiti samo ono što je nanijetio. Ko učini hidžru radi Allaha, dž.š., i Njegova Poslanika, njegova hidžra je Allahu, dž.š., i Njegovom Poslaniku. A ko učini hidžru zarad dunjaluka ili žene kojom se želi oženiti, dobit će ono radi čega je učinio hidžru.“ (Buhari, Bedu ‘l-Vahj, 1)

Svoja djela učvrstite na pet osnovnih temelja koji čine suštinu islama. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je u jednom časnom hadisu rekao: „Islam se zasniva na pet temelja: na svjedočenju da nema drugog boga osim Uzvišenog Allaha i da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov rob i Poslanik, obavljanju pet dnevnih namaza, postu mjeseca ramazana, davanju zekata i obavljanju hadža.“ (Buhari, Iman, 2)

Čuvajte se bid’ata (novotarija). Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas je po tom pitanju upozorio riječima: „Ko god bude činio nešto što je u suprotnosti sa našom naredbom, to mu neće biti primljeno.“ (Buhari, Sulh 5)

Spram Uzvišenog Allaha budite bogobojazni, spram ljudi pošteni, odnosite se prema njima na najljepši način, a prema svome nefsu budite strogi, stalno mu se suprotstavljajte. Ne odvajajte se od puta Šerijata. Allah, dž.š., u Časnom Kur’anu kaže:

I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer Allah zna ono što radite.“ (Nahl, 91)

„(…) Ono što vam Poslanik kao nagradu da to uzmite, a ono što vam zabrani ostavite; i bojte se Allaha jer Allah, zaista, strahovito kažnjava.“ (Hašr, 7)

Ipak, čuvajte se iznošenja tvrdnje da ste bogobojazni spram Allaha, dž.š., i da imate lijep ahlak u odnosu sa ljudima. Jer, sama ta tvrdnja suprotna je i takvaluku (bogobojaznost) i lijepom ahlaku, i predstavlja laž i prema Allahu, dž.š., i prema ljudima.

Suština činjenja svih ibadeta i robovanja Allahu, dž.š., jeste spoznaja svoga robovskog položaja. Dok izvršavamo Allahove, dž.š., zapovijedi i klonimo se Njegovih zabrana, mi iskazujemo pokornost Njemu Uzvišenom i trebamo biti u stanju poniznosti. Izvršavanje zapovijedi donosi Allahovu blizinu, a čuvanje od zabrana povećava bogobojaznost.

Bez činjenja dobrih dijela nemoguće je približiti se Uzvišenom Allahu. I to, apsolutno nemoguće! Onaj ko ima hrabrosti za činjenje grijeha, a tvrdi da se boji Allaha, dž.š., taj samo sebe ponižava.

Tražite zadovoljstvo Uzvišenog Gospodara slijedeći Njegova Poslanika, s.a.v.s. Prođite se nastojanja da idete Pravim putem povodeći se za svojim nefsom i njegovim prohtjevima. Onaj ko se nada da će hoditi putem Uzvišenog Gospodara, slijedeći prohtjeve svoga nefsa, neka zna da će već na prvom koraku skrenuti s puta.

 

Časopis Semerkand

Semerkand