Salih amel – dobra djela

A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja, njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.“ (Bejjine 7-8)

One koji vjeruju i dobra djela čine sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti.“ (‘Ankebut, 9)

Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovome svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, biće od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati.“ (Kehf, 46)

 „Oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i jedva čekaju da učine dobročinstvo; – oni su čestiti.“ (Al-i ‘Imran, 114)

Časni Kur’an obznanjuje da je svrha čovjekovog stvaranja iman i činjenje dobrih djela, te da će čovjek po tom pitanju biti iskušavan (Hud, 7; Mulk, 2), a zatim da će shodno svojim djelima dobiti nagradu ili kaznu na Ahiretu. (Mu’min, 40)

Riječ „amel“ koja nosi leksička značenja „postupanje, kretanje, posao, djelovanje“, kao vjerski termin tumači se kao: „postupak ili djelo koje se čini shodno namjeri i volji, te koje na dunjaluku i na Ahiretu rezultira nagradom ili kaznom“. Kako bi određeni postupak bio smatran amelom, potrebno je da bude izvršen svjesno i voljno. Zbog toga je amel vrjedniji od pukog djelovanja. Svaki amel jeste djelovanje, no svako djelovanje nije amel.

U Časnom Kur’anu, dobri poslovi i postupci, dobra i lijepa djela nazvaju se „amel-i salih“ i „amel-i hasen“. Dok se „amel-i hasen“ spominje u četri časna ajeta, izraz „amel-i salih“ spominje sa na više od 120 mjesta. Izrazom „salih“ ukazuje se na djela koja su u skladu sa Časnim Kur’anom i Sunnetom, kao i na vjernike koji izvršavaju takva djela. Budući da se u više od sedamdeset časnih ajeta izraz amel-i salih spominje zajedno sa imanom, takva činjenica nam jasno ukazuje na čvrstu vezu između imana i činjenja dobrih djela. Uz to, vjernicima se naređuje da čine dobra djela, kako bi na taj način bili upisani među salih (dobri) robove. Časni ajet u kojem se nalazi radosna vijest da će dobra djela čovjeka učiniti salih robom glasi:

One koji vjeruju i dobra djela čine sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti.“ (‘Ankebut, 9)

Šta je salih amel?

Kako bi bilo koje djelo moglo biti smatrano salih amelom, potrebno je da ispunjava sljedeće uslove:

  • Prvi uslov je da osoba koja čini to djelo vjeruje u Allaha, dž.š., i Ahiret. Jer, iman je temelj, a dobra djela su poput zgrade koja se na tom temelju gradi. S druge strane, temelj na kojem nema nikakve građevine jeste nezaštićen i u opasnosti je da nestane.
  • Svaki ibadet, na čelu sa imanom, namazom, postom, hadžom i zekatom, učinjen zarad Allahova, dž.š., zadovoljstva, spada u kategoriju salih amela.
  • Salih amel je djelo koje je prema islamskim mjerilima i principima prihvatljivo i ispravno.
  • Ukratako, dobrim djelima možemo nazvati sve postupke kojima stječemo Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, sva djela za koja će nam biti upisani sevapi i koja će nam biti vesila (sredstvo) za ulazak u Džennet.

Koristi dobrih djela

U Časnom Kur’anu je na mnogo mjesta ukazano na velike nagrade kojima će biti nagrađeni vjernici koji čine dobra djela. Tako postoji mnoštvo časnih ajeta u kojima je sadržana radosna vijest da će oni koji budu činili dobra djela biti obradovani Džennetom:

A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći.“ (Bekara, 25)

Povrh toga, u nekim ajetima se navodi da će oni koji budu vjerovali i činili dobra djela biti obradovani najvišim džennetskim stepenima kao što su Firdevs (Kehf 107), Adn (Merjem 61, Bejjine 8), Naim (Hadž 56) i Me’va (Sedžde 19).

U mnogim časnim ajetima također se navodi da takve osobe neće osjećati strah niti tugu (Bakara 62, 277; Ma’ide, 69), da će dobiti potpunu nagradu (Al-i ‘Imran, 57; Nisa’, 173; Nahl, 97) i da će biti obasute Allahovom neizmjernom milošću.

Ukratko, sve te počasti oslanjaju se na sljedeće obećanje Uzvišenog Gospodara:

Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili Allah obećava oprost i nagradu veliku.“ (Ma’ide, 9)

Nesumnjivo, najveći cilj vjernika jeste da postane rob kojim će Uzvišeni Allah biti zadovoljan i da uđe u Džennet. A zato su potrebni iman i činjenje dobrih djela:

A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja, njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.“ (Bejjine, 7-8)

Uzvišeni Gospodar obznanjuje nam da je sve što posjedujemo prolazno, a da su trajna i vječna dobra djela:

Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovome svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, biće od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati.“ (Kehf, 46)

Zatim se u časnim ajetima navodi kako će nevjernici koji se dadnu prevariti prolaznim slastima ovoga svijeta i koji budu živjeli slijedeći svoje strasti i ne razmišljajući o Ahiretu, tražiti da budu ponovo vraćeni na dunjaluk kako bi činili dobra djela:

A da ti je vidjeti grješnike kako će, oborenih glava pred Gospodarom svojim, reći: ‘Gospodaru naš, vidjeli smo i čuli smo, pa nas povrati da dobra djela činimo, mi, doista, čvrsto vjerujemo!’“ (Sedžda, 12)

Dobri robovi

Uzvišeni Allah u Časnom Kur’anu obznanjuje da će one koji budu dobra djela činili uvrstiti u skupinu dobrih robova. (‘Ankebut, 9) Uz to, obznanjuje nam i da su vjerovjesnici, a.s., koji su odabrani i poslani kako bi ukazivali ljudima na Pravi put, od salih robova. (Bakara, 130; Al-i ‘Imran, 39, 46; En’am, 84-86; Enbija, 72; Kalem, 50)

Navedeni časni ajeti koji govore o uzoritim životima vjerovjesnika, a.s., istovremeno ukazuju i na osobine dobrih robova. Svaki vjernik je salih rob u onoj mjeri u kojoj posjeduje takvaluk, iskrenost i muhabet, čini zikr i pokazuje trud, te u mjeri u kojoj je vlastiti ahlak ukrasio ahlakom Allahova Poslanika, s.a.v.s., u čijoj ličnosti su objedinjene lijepe osobine svih vjerovjesnika, a.s.

Vrijednost dobrih robova

Sljedeći časni ajet ukazuje na bliskost dobrih robova sa Allahom, dž.š.: „Moj zaštitnik je Allah, Koji Knjigu objavljuje, i On se o dobrima brine.” (A’raf, 196) Shodno toj tajni, neki vjerovjesnici su činili dovu: „Pridruži me onima koji su dobri!” (Jusuf, 101; Šuara, 83; Neml, 19) Među robovima koji su pokorni Allahu, dž.š., i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., i koji su spomenuti kao oni kojima su blagodati darovane, na četvrtom mjestu, nakon vjerovjesnika, a.s., siddika (iskreni robovi) i šehida, spomenuti su i salih robovi:

Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti!“ (Nisa’, 69)

Sva spomenuta dobra i mnoge druge počasti Uzvišeni Allah jezikom Svoga Poslanika, s.a.v.s., opisuje u sljedećem kudsi hadisu:

Ja sam za Svoje salih robove pripremio takve blagodati kakve oko nije vidjelo, uho nije čulo, i niti jedan razum nije zamislio.“ (Muslim, Džennet, 2). Nakon što je kazao navedeni kudsi hadis, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je proučio ajete:

Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.“ (Sedžda, 16-17)

U citiranim ajetima ukazuje se na dvije odlike salih robova, a to su:

  • noćni ibadet
  • udjeljivanje na Allahovom, dž.š., putu.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je također i sljedećim riječima ukazao na noćni ibadet kao odliku salih robova:

Budite ustrajni u noćnom namazu, jer to je sunnet salih robova koji su živjeli prije vas. Noćni ibadet je sredstvo približavanja Uzvišenom Allahu, a također i otkup za grijehe. Sem toga, noćni ibadet čovjeka čuva od bolesti i udaljava ga od grijeha.“ (Tirmizi, Daavat, 102)

Što se tiče udjeljivanja na Allahovom, dž.š., putu, kao odlike salih robova, ono je spomenuto u sljedećem časnom ajetu:

I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: ‘Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!’“ (Munafikun, 10)

A u 114. ajetu sure Al-i ‘Imran ukazano je na temeljne odlike salih robova: „Oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i jedva čekaju da učine dobročinstvo; – oni su čestiti.

Biti salih rob

Svaki ibadet i svaki posao učinjen shodno granicama Kur’ana i Sunneta ubraja se u salih amel. A oni koji čuvaju te granice nazivaju se salih robovima. Ako su djela učinjena zarad Allahova zadovoljstva, ona spadaju u salih amel i kod Uzvišenog Gospodara imaju veliku vrijednost. Stoga kažemo da je nijet presudan. A mjesto nijeta je srce. Nisu ista djela onih koji imaju čisto srce i onih čije je srce pokvareno i zaprljano. Iz tog razloga trebamo se najprije potruditi da očistimo svoja srca.

Jer, svima su nam dobro poznate riječi Allahova Poslanika, s.a.v.s.:

Pripazite! U čovjekovom tijelu postoji organ koji kada je zdrav (ispravan i dobar), zdravo biva i cijelo tijelo. A ukoliko taj organ oboli (zaprlja se i pokvari), onda obolijeva i cijelo tijelo. Taj organ je srce!“ (Buhari, Iman, 39)

Uz dovu da nas Uzvišeni Allah uputi na put Svojih salih robova koji su očistili svoja srca i čija su djela ispravna, te da zajedno sa njima postignemo Njegovo zadovoljstvo i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja.

Časopis Semerkand

Semerkand