Prijatelj ili neprijatelj u kući

 “O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista, imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte! A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa – i Allah prašta i samilostan je.” (Tegabun, 14)

Jedan od najvažnijih temelja na kojima se zasnivaju mir i sreća pojedinca i društva, jeste porodica. Obzirom da je to pitanje iznimno važno, Uzvišeni Allah je vjernicima, u vezi s porodicom, dao određene upute. Jedna od tih uputa je i 14. ajet sure Tagabun, čiji smo prijevod naveli na početku. Kao povod objave spomenutog ajeta, od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi predaja u kojoj kaže: “Ajet je objavljen vezano za stanovnike Mekke. Naime, kada su neki od ashaba, r.anhum, željeli da učine hidžru u Medinu i budu sa Poslanikom, s.a.v.s., njihove žene nisu pristale na to. Bilo im je teško da ostanu same sa djecom. I tako je nekoliko ashaba, r.anhum, popustilo pred tim iskušenjem i iz ljubavi prema ženama i djeci ostali su u Mekki. Na posljetku, kada su učinili hidžru i vidjeli veliki napredak muslimana u Medini, naljutili se se na svoje žene, jer su bile uzrok odgađanju hidžre. Tada je objavljen 14. ajet sure Tagabun u kojem Uzvišeni Allah obznanjuje vjernicima da je dozvoljeno oprostiti članovima porodice ukoliko su bili uzrokom odgađanja ibadeta.” U drugoj predaji, od Ataa b. Ebi Rebaha, rah., prenosi se da je Avf b. Malik, r.a., želio da ide u borbu zajedno sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., međutim, njegovi ukućani su se okupili oko njega i učinili sve da ga spriječe. Plakali su, molili ga i govorili da bez njega ne mogu izdržati. Na koncu, Avf b. Malik se sažali i ostade s njima, te ne ode u bitku. Poslije se mnogo pokajao zbog toga, nakon čega je objavljen ajet iz sure Tegabun.” (Taberi, Džamiu ‘l-bejan, 23/424.)

Na dunjaluku sjetva na Ahiretu žetva

Uzvišeni Allah nam časnim ajetima pokazuje put, pojašnjava kako da čovjek, u čijem je fitretu (priroda) utkana ljubav prema dunjaluku, sa ispita ovog svijeta izađe svijetla lica. Poručuje nam da se uvijek sjećamo da smo Allahovi robovi i da održavamo ravnotežu između dunjalučkih poslova i Ahireta, te da na tom putu budemo spremni podnijeti i određenu žrtvu. Dunjaluk i Ahiret su kao dva protivnika. Kada jedan nadvlada i postane dominantan, drugi postaje slab. U ovom vremenu, možda više nego ikad, čovjek se mora čuvati povođenja za dunjalukom, koliko god je to moguće. Treba pogledati u svoje srce i pokušati postići duhovni smiraj. Jer, dunjalučke teškoće su veoma često zamka nefsa i šejtana, koji nastoje da čovjeka udalje od Allahova zadovoljstva. Pametan čovjek u ovosvjetskom životu radi za Ahiret. U svim stanjima, počevši od porodice, drži se časnog Sunneta – najsigurnijeg puta.

Čuvati se i oprostiti

Ponekad članovi porodice, oni koji su povezani najjačom vezom, mogu da imaju različite ciljeve. Štaviše, njihove težnje i ciljevi mogu biti potpuno suprotni. U toj situaciji čovjek može da doživi štetu od njemu najbližih osoba. Bježanje od problema nije rješenje. Vjernik treba biti spreman da se suoči sa svim problemima koji predstavljaju opasnost na njegovom putu do vječne sreće. Ovaj život treba vidjeti kao priliku za sabur, šukr, tefekkur i spominjanje Allaha, dž.š., te raditi za vječni život. Shodno tome, unutar porodice treba se kloniti sumnjičenja, oprostiti greške i biti tolerantan. Kao što stoji u časnom ajetu: “(…) A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa – i Allah prašta i samilostan je.” Kako se navodi u tefsirima Uzvišeni Allah ajetom poručuje vjernicima: O vjernici! U ženama vašim i djeci vašoj imate neprijatelje, kad vas odvraćaju od izvršavanja Allahovih naredbi i čuvanja od Njegovih zabrana. Obavezni ste da se čuvate od zla takvih žena i djece. Ne smijete dozvoliti da vas odvrate od onoga što vam donosi korist na ovom i na budućem svijetu. Neka vas ljubav prema njima ne odvrati od činjenja dobra. Ali, nakon što se čuvate štete koja dolazi od vaše porodice, oprostite im njihove greške, pređite preko njih i lijepo se ophodite s njima. Jer, Uzvišeni Allah, Kojem ništa skriveno nije, vama oprašta grijehe koje ste počinili zbog ljubavi prema njima. On je dobročinitelj vjernicima, i na ovome svijetu i na Ahiretu. Riječima: “među njima imate neprijatelje” Uzvišeni Allah upozorava vjernike: “Čuvajte se toga da slijedite žene i djecu kada vas sprječavaju od robovanja Allahu i od napredovanja na Njegovom putu. Oslonite se na Allaha dž.š., – Onoga Koji sve zna i sve vidi, imajte povjerenja u Njega.

Neprijatelj i neprijateljstvo

Neprijateljstvo spomenuto u ajetu može značiti istinsko neprijateljstvo ili neprijateljske postupke. Ukoliko govorimo o istinskom neprijateljstvu, možemo ga podijeliti na dvije vrste: Prvo je otvoreno neprijateljstvo koje se manifestuje kao širk i kufr. To je stanje čovjeka koji je musliman, a njegova žena i djeca nevjernici. Njegova obaveza je da se odlučno odupire onome čemu ga oni pozivaju, međutim, ukoliko im oprašta to njihovo postupanje – to što ga pozivaju nevjerovanju – naći će da je i Allah, dž.š., prema njemu mnogo milostiv i da mu mnogo prašta. A Uzvišeni Allah najbolje zna. Drugo značenje može da ukazuje na skriveno neprijateljstvo, kao što je slučaj sa neprijateljstvom munafika (licemjeri). U tom slučaju značenje ajeta je sljedeće: “Vi ne znate, ali u ženama vašim i djeci vašoj imate neprijatelje. Čuvajte se njihove izdaje koja vas može odvesti u propast. Jer, vi ne znate gdje i kada će vam nanijeti štetu onaj ko skriva svoje neprijateljstvo. A ako im vi oprostite i pređete preko postupaka njihovih, znajte da i Allah mnogo prašta i da je mnogo milostiv.” Moguće je i da se ajetom ne implicira na istinsko neprijateljstvo, nego samo na neprijateljske postupke. Kao što je poznato, u različitim životnim fazama desi se da porodica bude prepreka čovjeku na polju činjenja dobra. Žene i djeca ponekad ne žele da otac pomaže drugima. To nije neprijateljstvo nego neprijateljsko postupanje. Uzvišeni Allah ajetom govori vjernicima kako da se postave u toj situaciji.

Hairli žena, hairli dijete

U časnom ajetu Gospodar svjetova kaže “među ženama vašim”, što ukazuje da se upozorenje odnosi na neke žene, a nikako na sve. Dakle, “neke žene” su neprijatelji svojim muževima. Jer, u većini slučajeva vjernici su jedni drugima prijatelji, pogotovo unutar porodice. Žene i djeca su čovjeku prijatelji, a ne neprijatelji. Oni su potpora njegovom duhovnom životu i pomoćnici na Allahovom putu. Hairli žena i hairli dijete čovjeku donose smiraj i bivaju radost njegovih očiju i duše. Sehl et-Tusteri, rah., je rekao: “Ako te tvoja porodica poziva dunjaluku, oni su ti neprijatelji. Ako ti pak pomažu da budeš zadovoljan i oslanjaš se na Allaha, dž.š., oni su ti prijatelji.”

Dužnost muškarca

Uzvišeni Allah je u ajetu spomenuo žene prije djece jer su one izvor stanja djece. Osim toga, obzirom da su bliže muževima, veća je mogućnost da one budu prepreka robovanju. U vezi s tim, Plemeniti Gospodar kaže: “Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovom svijetu.” (Al-i ‘Imran, 14) Kao što se vidi, u ajetu su najprije spomenute žene. Međutim, ne smijemo zanemariti činjenicu da Uzvišeni Allah riječima “među ženama vašim”, što istovremeno znači i “među supružnicima”, upozorava i na muškarce. Kako god muškarac vjernik u ženi i djeci može imati neprijatelja, isto tako i žena vjernica može imati neprijatelja u mužu i djeci. I muškarci i žene, i djeca, svi koji posjeduju spomenute karakterisitke tj. odvraćaju od robovanja, obuhvaćeni su spomenutim ajetom. Ponekad u porodici neprijateljstvo ne dolazi od žene i djece nego, bilo to svjesno ili nesvjesno, od muža. Mnoštvo je muškaraca koji izdaju i iznevjere svoju porodicu.

Međutim, Uzvišeni Allah se ajetom obraća prvenstveno muškarcima – upozorava ih na neprijateljstvo žena – ali značenjem se obraća i ženama. Razlog toga možemo vidjeti u 34. ajetu sure Nisa’: “Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje (…)” Budući da su muškarci ti kojima pripadaju vođenje porodice, briga za opskrbu i odgoj, Allah, dž.š., se prvo obraća njima. Riječima: “O vjernici!” ističe svojstvo vjernika, u čemu je skriven išaret da oni koji su posjednici razuma i nosioci odgovornosti, vođe u porodici, mu’mini, ne mogu biti neprijatelji svojoj porodici. Muškarac je dužan da bude oprezan naspram teškoća na koje nailazi porodica, i da ih prevazilazi lijepim ahlakom, oprostom i tolerancijom. U ajetu se na to ukazuje nekolicinom različitih termina: “preko toga pređete, i opravdanje prihvatite, i oprostite”, a “čuvanje” od neprijateljstva žene i djece je spomenuto samo jedanput. I uistinu, nezamislivo je da jedan potpuni vjernik, koji je zadužen da vodi brigu o porodici, pričinjava teškoće onima koji su mu povjereni na emanet. Vjernik ne može biti neprijatelj porodici, on im je prijatelj i zaštitnik.

Temelj sreće u porodici

Jedan od glavnih uslova sreće u porodici jeste pravilan izbor bračnog druga. Prilikom izbora životnog saputnika čovjek ne smije dozvoliti da bude zavaran spoljašnjim izgledom, bogatstvom ili porijeklom. Prije svega treba gledati vjeru, edeb, čednost i ahlak. U vezi s tim Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Čuvajte se zelenila izraslog na smetljištu.” (Adžluni, 1/272) Uporedo s tim, muškarac kao vođa u porodici treba da pazi na prava članova porodice i njihov odgoj, te da se kloni svega što tome nanosi štetu. Ne smije ih ostaviti prepuštene same sebi. Obavezan je da se trudi koliko god je to moguće da ih usmjerava prema Uzvišenom Hakku i prema dobru. Međutim, dok to čini, ne smije im pričinjavati teškoće, niti spočitavati greške. Kada su u pitanju pogreške članova porodice, opraštanje treba da bude glavna odrednica. Oprostiti znači preći preko pogrešnih postupaka i ne spominjati ih. Ukoliko čovjek pokaže toleranciju i pređe preko greški žene i djece, uistinu će i Allah, dž.š., prema njemu biti milostiv.

U ovom kratkom životu Uzvišeni Allah je supružnike i djecu učinio sredstvom ispita. U tom ispitu će se pokazati ko je zbog sredstva izgubio cilj, a ko je čuvanjem prava ukućana okrenuo lice Allahu, dž.š. Vjernika koji je postigao Allahovu milost ništa ne može odvratiti od zikrullaha. Onome ko traži Allahovo zadovoljstvo, Allah će pomoći u svim poslovima pa i u porodici. Uzvišeni Allah najbolje zna. Izvori: (Imam Maturidi, Te’vilatu ‘l- Kur’an; Ebu ‘l-Lejs Semerkandi, Tefsiru ‘l-Kur’an; Ragib el-Isfahani, el-Mufredat; Fahruddin Razi, Tefsir-i kebir; Ebu ‘l-Berekat en-Nesefi, Medariku ‘t-Tenzil ve hakaiku’t-te’vil; Ali b. Muhammed el- Hazin, Lubabu ‘t-te’vil fi meani ‘t-Tenzil; Dželaluddin es-Sujuti, Esbabu ‘n-Nuzul; Ebussud Efendi, Iršadu ‘l-akli’s-selim ila mezaja ‘l-Kitabi ‘l-Kerim; Ismail Hakki Bursevi, Ruhu ‘l-bejan; Ibn ‘Adžibe el- Haseni, Bahru ‘l-medid; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili; Mehmed Vehbi Efendi, Hulasatu ‘l-bejan; Mektubat, Ahmed el-Haznevi)

 

 

Časopis Semerkand

Semerkand