Nijeti i djela

Veliki učenjak iz 17. stoljeća, Abdullah b. Alevi el-Haddad, k.s., u svome djelu „Od ropstva ka spasu“, o tome koliko je bitno paziti na nijet prilikom činjenja djela, navodi sljedeće:

Brate moj! Prije nego što započneš sa činjenjem nekog djela, pazi da provjeriš svoj nijet, da ga popraviš i da postigneš iskrenost. Jer, nijet je temelj svakog djela. Da li će neko djelo biti dobro ili loše, ispravno ili neispravno, ovisi o nijetu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je o tome rekao:

Djela se cijene prema nijetu i svako će, shodno nijetu, biti nagrađen ili kažnjen.“ (Buhari, Bed’u ‘l-Vahj, 1; Muslim, Imare, 45)

Prema tome, kada poželiš kazati neku riječ ili učiniti neko djelo, neka tvoj nijet bude samo približavanje Allahu, dž.š., i postizanje nagrade koju će ti On Uzvišeni iz Svoje plemenitosti podariti. A približiti se Njemu moguće je izvršavanjem farzova i sunneta kojima nas je podučio Njegov Poslanik, s.a.v.s.

Nesumnjivo, nakon svakog iskreno učinjenog djela slijedi neki pozitivan rezultat. Svaki dozvoljeni posao učinjen sa iskrenim nijetom sredstvo je približavanja Allahu, dž.š. Naprimjer, ukoliko osoba jede i pije kako bi stekla snagu za izvršavanje ibadeta, ili ukoliko muž priđe svojoj supruzi s namjerom da dobiju dijete koje će biti dobri Allahov rob, onda su i ta djela sredstva koja čovjeka približavaju Allahu, dž.š.

Uslov ispravnosti nijeta jeste trud u pogledu njegove realizacije. Ukoliko neka osoba tvrdi da joj je prilikom stjecanja znanja namjera da ispravno čini dobra djela i da tome podučava druge, pa nakon što stekne znanje ne bude tako postupala, onda njen nijet nije ispravan. Ili, ukoliko se neko trudi da zaradi mnogo novca kako ne bi bio ni o kome ovisan, kako bi udjelivao sadaku ili kako bi ispunjavao potrebe svoje rodbine, pa nakon što stekne mogućnost za to, ne izvršava ono što je prvobitno tvrdio, to pokazuje da njegova namjera nije ispravna.

Kao što čišćenje nečega što je u svojoj suštini prljavo nema efekta, tako ni lijep nijet prilikom činjenja grijeha nema nikakvog utjecaja. Naprimjer, ko ogovori brata muslimana pa tvrdi da na taj način usrećuje svoga prijatelja, njegovo djelo nije ništa drugo doli gibet za koji je predviđena strašna kazna.

Brate moj! Neka ti prilikom ibadeta jedina namjera bude postizanje zadovoljstva Uzvišenog Gospodara. Okoristi se blagodatima koje ti je On podario s namjerom da tako prikupiš snagu za obavljanje ibadeta.

Znaj da prilikom činjenja određenog djela, osoba može imati više nijeta. Za onoga ko čini dobro djelo, za svaki ispravan nijet postoji posebna nagrada. Naprimjer, osoba koja uči Časni Kur’an, može nijetiti da razgovara sa Allahom, dž.š., ali i da stječe znanje učeći Časni Kur’an. Jer, izvor svih nauka je Allahov, dž.š., Kelam.

Isto tako, prilikom jedenja dozvoljene hrane, čovjek može činiti nijet da se pokorava naredbi Uzvišenog Gospodara koja glasi: „O vjernici, jedite ukusna djela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!“ (Bekara, 172) Uz to, prilikom jela može učiniti nijet da mu hrana bude sredstvo postizanja snage za ibadete, te povod za iskazivanje zahvalnosti. Jer, Uzvišeni Godpodar u časnom ajetu kaže:

Jedite hranu Gospodara svoga i budite Mu zahvalni.

Uporedi sve svoje poslove sa primjerima dozvoljenih poslova koje smo naveli i potrudi se da koliko god možeš, učiniš svoje nijete ispravnim i čistim.

 

Časopis Semerkand

Semerkand