Neobična stanja

Jedan od mutesavvifa iz 13. stoljeća, šejh šazilijskog tarikata, Ibn Ataullah es-Skenderi, k.s., u svome poznatom djelu „Tadžu ‘l-arus: Kruna mudrosti“, navodi sljedeće poučne i mudre zaključke:

O Allahov robe! Za svoj nefs biraš lijepe stvari kao što i za svoga hajvana biraš lijepu hranu. Međutim, ne paziš na to da tvoj odnos spram Allaha, dž.š., bude lijep!

Iako ćeš komadić dinje ubaciti u svoj želudac i provariti ga, ti prevrneš i pregledaš dvadesetak dinja kako bi odabrao onu koja je slatka. Kada želiš jesti, lijepo čučneš i podviješ nogu, namjestiš se kako bi uživao u jelu.

Ali, kada dođe red na namaz, ti klanjaš brzo poput horoza koji kljuca hranu. A vesvese i čudne misli, dolaze ti baš u namazu. Onaj ko tako postupa liči na onoga ko je sebe postavio kao metu da ga gađaju strijelama sa svih strana. Zar takva osoba nije ahmak?

Ukoliko poslušaš mudar savjet, ali ne postupaš po njemu, onda ličiš na onoga ko je stavio štit, ali ne želi da ratuje. Na našu robu, pao je mraz! Zar nema mušterije koja bi je uzela?!

Tvoja vrijednost se mjeri prema vrijednosti onoga čime si zauzet. Ukoliko si zauzet dunjalukom, onda ti nemaš nikakve vrijednosti. Jer, dunjaluk nije ništa vrjedniji od obične lešine.

Najvrijednija stvar koju rob može tražiti od Allaha, dž.š., jeste to da bude na ispravnom putu kada su u pitanju djela koja ga vode Allahu, dž.š. U časnim ajetima, Allah, dž.š., nas uči da tražimo Pravi put: „Uputi nas na Pravi put. Na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!“ (Fatiha, 5-7)

Prema tome, i ti od Allaha, dž.š., traži Pravi put, ispravno usmjerenje. Pravi put je da uvijek budeš u stanju u kojem će Uzvišeni Hakk biti zadovoljan tobom. A to je moguće jedino ukoliko budeš pokoran onome što je Allahov Poslanik, s.a.v.s., donio. Čija ljubav bude samo radi Allaha, dž.š., On Uzvišeni će mu odjenuti odjeću dobra i čistoće.

Stanje salika (putnik Hakku) nalikuje na stanje osobe koja kopa bunar. Takav malo po malo kopa, ali naposlijetku stiže do vode. A stanje osobe koju je obuzela džezba liči na stanje onoga ko bez ikakvog zahmeta, zahvaljujući kiši koja se spušta, utoljuje svoju potrebu za vodom.

Ukoliko svome nefsu dadneš sve što poželi, sve što voli, tvoje stanje će biti poput stanja osobe koja u svojoj kući hrani zmiju sve do dana kada će je ta ista zmija ujesti i usmrtiti.

 

 

Časopis Semerkand

Semerkand