Nefs-i mutmeinna

„Itminan“ je arapska riječ koja nosi značenja: „smiriti se, rasteretiti se, donijeti čvrstu odluku po pitanju nečega“. Stepen mutmeinne koji označava smirenost i zadovoljstvo, jeste stepen nefsa (duša) koji dolazi nakon stepena mulhime i četvrti je po redu među stepenima nefsa. Objašnjavajući značenje riječi „mutmeinna“, veliki lingvista, Ragib el-Isfahani, rah., navodi kako nefs koji dostigne taj stepen više nije u stanju da naređuje zlo.

Uzvišeni Allah se sljedećim časnim ajetom direktno obraća robovima čiji je nefs dostigao stepen mutmeinne: „A ti, o dušo smirena.“ (Fedžr, 27) Ibn ‘Adžibe el-Haseni, k.s., u tefsiru navedenog ajeta kazuje sljedeće: „To je nesf koji je postigao smirenost i najveći stupanj jekina (ubjeđenje) kroz čvrsto vjerovanje u Allahovo, dž.š., postojanje, kroz spominjanje Njega Uzvišenog ili kroz mušahedu (osvjedočenje). Njegovo stanje je takvo da mu više ne dolaze nikakve sumnje.“

Uz to, Ibn ‘Adžibe, k.s., je takav nefs nazvao nefsom kojeg ništa ne može uplašiti niti baciti u stanje tuge, odnosno nefsom koji je u stanju potpune sigurnosti i povjerenja.

Osobe koje su na opisanom stepenu, ne mogu se lahko uplašti pred strašnim i teškim stanjima, one ne posustaju. Ibn ‘Adžibe, k.s., kaže da se oni koji su postigli istinsku bliskost sa Allahom, dž.š., ne obaziru na one koji ih zastrašuju i koji im prijete, ukazujući time na karakteristiku nefsa koji je postigao stepen mutmeinne. Prema tome, robove čiji su nefsovi postigli stepen nefs-i mutmeinne, možemo opisati na sljedeći način: To su osobe u čijim je srcima krajnje snažan iman uz koji su pronašle smiraj; osobe koje su se u potpunosti oslobodile svih sumnji i čija je srca u potpunosti obuzela ljubav prema Allahu, dž.š. Preko organa takvih osoba realizuju se iskrena djela i one sa velikom pažnjom i preciznošću u svojim životima primjenjuju Sunnet Allahova Poslanika, s.a.v.s.

Svaki stepen nefsa ima sebi svojstvene karakteristike. Najizraženije karakteristike nefs-i mutmeinne su: predanost Uzvišenom Hakku, strpljenje, velikodušnost, oslanjanje na Allaha, dž.š., poniznost, iskrenost, praštanje greški i propusta, nasmijano lice, te posmatranje svih stvorenja u svojstvu Allahovih, dž.š., ajeta. Jedini cilj osoba koje su na stepenu mutmeinne jeste potpuno i iskreno izvršavanje naredbi Uzvišenog Hakka. Takve osobe svjesne su beskrajnih blagodati koje im je podario Uzvišeni Allah, zbog čega su neprestano u stanju šukra i hamda. Shodno riječima Imama Rabbanija, k.s., koji je rekao: „Ibadeti koji se čine prije postizanja stepena nefs-i mutmeinne samo su puko imitiranje. A na stepenu nefs-i mutmeinne, ibadeti prelaze iz stanja imitiranja u stanje istinskog robovanja.“, osobe na tom stepenu su u stanju istinskog robovanja. One svoje ibadete obavljaju potpuno svjesno, daleko od gafleta (nemar), i sa ljubavlju.

Srce osobe koja je postigla stepen mutmeinne, smiruje se samo uz zikr Allaha, dž.š. Takvo stanje se na sljedeći način opisuje u Časnom Kur’anu: „One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju!“ (Ra’d, 28) Veliki učenjak iz 17. stoljeća, Abdurrahman Fasi, rah., navedeni ajet tumači na sljedeći način: „Smirenost srca spomenuta u ajetu jeste stanje radosti, rasterećenosti, širine i tevekkula uslijed spominjanja Uzvišenog Zata i postizanja bliskosti s Njim.“

Hakim et-Tirmizi, k.s., ovako opisuje stepen mutmeinne: „Nefs-i mutmeinna jeste nefs koji se očistio od nečistoće zulmeta, te postao ispunjen nurom, zbog čega nalikuje na ruh. Takav nefs se bez pogovora i drage volje pokorava naredbama Uzvišenog Allaha. To je nefs koji osjeća rasterećenje u pokornosti Njemu Uzvišenome. To je nefs siddika (iskreni rob) koji je u potpunosti ispunjen ljubavlju prema Allahu, dž.š.“

Sehl b. Abdullah et-Tusteri, k.s., veli da kada srce roba pronađe smiraj u Allahovoj, dž.š., blizini, onda njegovo stanje postane stabilno i sva stvorenja gleda prijateljskim očima.

Veliki sufija, Ruzbihan el-Bakli, k.s., poznat po nadimku „Predvodnik ebdala“, o smiraju srca kazuje sljedeće: „Iman se najprije javlja u srcu kao uvjerenje na nivou prihvatanja, a smiraj srca postiže se zikrom. Ukoliko se iman koji je u srcu oslanja na mušahedu, srce se smiruje uz Uzvišenog Hakka i otkrivanje tajni Njegovog Zata.“ Kao dodatak tim riječima, Ibn ‘Adžibe, k.s., navodi sljedeće objašnjenje: „Shodno tome, svim vjernicima koji razmišljaju i uzimaju pouke potreban je smiraj srca. A smirenost srca koja se oslanja na postizanje mušahede Uzvišenog Hakka jeste jedino srce velikih evlija koji su na stepenu mukarrebuna te su postigli osvjedočenje i posjeduju pronicljivost. Dok prva skupina stvorenja uzima kao dokaze Allahovog, dž.š., postojanja, druga skupina Uzvišenog Allaha uzima kao dokaz svega stvorenog, te u kosmosu vidi samo postojanje Onoga Koji je sve stvorio. Nesumnjivo, velika je razlika između onih koji stvorenja smatraju dokazima Allahovog, dž.š., postojanja i onih koji Allaha, dž.š., smatraju dokazom postojanja stvorenja.“

Jedan od tesavvufskih velikana iz prvog perioda, Ebu Nasr Serradž, k.s., kazuje da, shodno stepenu ljudi, postoje i tri različita stepena nefs-i mutmeinne:

  • Stanje mutmeinne običnog svijeta (avam): Običan svijet smiruje se spominjanjem Allaha, dž.š. Njihov udio u tom stepenu odražava se kroz primanje dova, povećanje opskrbe i otklanjanje tegoba.
  • Stanje mutmeinne odabranih robova (havass): Odabrani robovi su oni koji pokazuju zadovoljstvo spram odredbe i strpljenje spram nedaća; oni su posjednici iskrenosti, takvaluka i smirenosti. Oni su shodno sljedećim časnim ajetima, pronašli smiraj u bliskosti sa Allahom, dž.š.: „Allah je zaista na strani onih koji se Njega boje i grijeha klone i koji dobra djela čine.“ (Nahl, 128) „(…) Allah je doista na strani strpljivih.“ (Bekara, 153)
  • Stepen mutmeinne najodabranijih robova (ehassu ‘l-havassin): To su oni koji znaju da nisu u stanju da postignu istinsku smirenost i zadovoljstvo po pitanju spoznaje Uzvišenog Allaha. Jer, Njega Uzvišenog niti jedno stvorenje ne može istinski spoznati, i kao što stoji u ajetu: „Niko Mu ravan nije!” (Ihlas, 4)

 

Časopis Semerkand

Semerkand