Wednesday, April 17, 2024
POČETNATEKSTOVITEME

Mudrost

Poznati mutesavvif iz 12. stoljeća, pir rifaijskog tarikata, Ahmed er-Rifai, k.s., u svome djelu pod nazivom „el-Burhanu ‘l-muejjed “, kazuje:

Allahovi, dž.š., dostovi su nam ukazali na Pravi put. Skinuli su za nas perde sa riznica Časnog Kur’ana i Sunneta. Naučili su nas edebu prema Allahu, dž.š., i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s. Oni su takvo društvo, da ne može biti nesretan onaj ko je sa njima. Ko god vjeruje u Allaha, dž.š., i svjestan je vrijednosti Allahova Poslanika, s.a.v.s., taj i njih voli. U poznatom kudsi hadisu koji prenose Buhari i Muslim, a koji govori vrijednosti halki zikra, nakon što Allah, dž.š., kaže da je oprostio grijehe onima koji u njima učestvuju, meleki pitaju šta je sa osobom koja se među njima zadesila zbog neke potrebe, a ne zbog zikra, pa im Uzvišeni Allah odgovara riječima: „Oni su ljudi u čijem društvu nije nesretan onaj koji s njima sjedi.

Allahovi, dž.š., dostovi su po pitanju murakabe, borbe s nefsom, i predanosti ibadetima, iskrena nijeta i čista srca dali prisegu Uzvišenom Hakku. A Uzvišeni Hakk je za njih rekao:

Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli, i ima ih koji to očekuju – nisu ništa izmijenili.“ (Ahzab, 23)

Oni su ozbiljni i odlučni u izvršavanju onoga što su naumili. Umanjili su svoje jelo i spavanje. Po noći ustaju u trenucima kada je san najslađi, pa skrušeno, činjenjem kijama, rukua, i sedždi izražavaju pokornost Allahu, dž.š., a danju to čine postom. Kako bi postigli svoj cilj, spustili su svoja koljena pred mihrabom Uzvišenog Gospodara. Tako su postigli bliskost sa Njim i dostigli stepen prijateljstva.

Njima je postala jasna tajna časnih ajeta: „One koji budu vjerovali i dobra djela činili – Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio – čekaju sigurno edenski vrtovi, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata kititi i u zelena odijela od dibe i kadife oblačiti, na divanima će u njima naslonjeni biti. Divne li nagrade i krasna li boravišta!“ (Kehf, 30-31) Tako im je Uzvišeni Allah podario najviše stepene i Njemu najbliže mekame.

Braćo, trudimo se da što više budemo zajedno sa Allahovim, dž.š., dostovima! Onaj ko bude dost Allahovom, dž.š., dostu, taj biva dost i Njemu Uzvišenome. Onaj ko je dušman Njegovom dostu, biva dušman Njemu. Brate moj, zar ti voliš onoga ko voli tvoga dušmana? Kunem se Allahom da ne voliš! Znaj da je Allah, dž.š., u pogledu Svojih dostova mnogo više „gajjur“ (ljubomoran), od Svojih stvorenja. On Uzvišeni se radi njih srdi, sveti i kažnjava.

Brate moj, da li bi ti ikako mogao mrziti onoga ko voli tvoga dosta? Kunem se Allahom, da ne bi mogao! Znaj da je Uzvišeni Allah velikodušniji prema Svojim dostovima, nego što su ljudi prema svojim. On Uzvišeni ih obasipa blagodatima i lutfom (dobrota), te postupa velikodušno prema njima. Nesumnjivo, On je od velikodušnih Najvelikodušniji, od milostivih Najmilostiviji.

Blagodati Uzvišenog Allaha ili podsjećaju i približavaju, ili udaljavaju… Onaj koga te blagodati približe Allahu, dž.š., taj je blizak, a onaj koga udalje, daleko je od Njega Uzvišenog.

 

Časopis Semerkand

Semerkand