Kome da se obraćamo?

Jedan od sufijskih alima iz 17. stoljeća, Abdullah b. Alevi el-Haddad, k.s, u svome djelu „Faniden Ebediyete“, o privrženosti Časnom Kur’anu i Sunnetu, kazuje sljedeće:

Brate moj! Potrudi se da čvrsto prigrliš Časni Kur’an i Sunnet. Jer, to dvoje su stubovi ispravne vjere koju je Allah, dž.š., poslao, i stubovi potpuno ispravnoga puta. Onaj ko se prihvati toga, postići će smiraj i bit će na dobitku, pronaći će Pravi put i bit će zaštićen. A ko se odmakne od tog dvoga, skrenut će sa Pravog puta, kajat će se, i bit će upropašten. Stoga, poslušaj savjet Uzvišenog Allaha i Njegova Poslanika, s.a.v.s. – u svakom poslu se oslanjaj na Kur’an i Sunnet!

U Časnom Kur’anu, Uzvišeni Allah je obznanio sljedeće:

O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.“ (Nisa’, 59)

Dio ajeta u kojem se kaže „obratite se Allahu i Poslaniku“, znači „obratite se Časnom Kur’anu i Sunnetu.“

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je u jednom časnom hadisu rekao:

Preporučujem vam dvije stvari, koje, ako ih se budete čvrsto držali, nikada nećete zastraniti. To su Allahova Knjiga i moj Sunnet.“ (Bejheki, es-Sunenu ‘l-kubra, 15/9)

Ukoliko želiš da u svome životu koračaš potpuno ravnim i osvijetljenim putem, koji nema nikakvih uzbrdica niti strmina, i ukoliko želiš biti na hidajetu, sve svoje namjere, svoj ahlak, svoja djela i riječi mjeri mjerilom Časnog Kur’ana i Sunneta. Ono što je u skladu sa Časnim Kur’anom i Sunnetom, uzmi, a ono što je suprotno, ostavi. Uvijek postupaj promišljeno, slijedi ono najljepše, ne unosi novotarije u vjeru, i ne slijedi nikakav drugi put, sem puta vjernika. U protivnome, izgubit ćeš i dunjaluk i Ahiret. A to je očita propast!

Čuvaj se, u vjeri kasnije nastalih novotarija, i sumnjivih mišljenja. Jer, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

„Sve što se kasnije pojavi (u vjeri) je bid’at (novotarija), a svaki bid’at je zabluda.“ (Ebu Davud, Sunnet, 6)

Također se prenosi da je rekao:

Ko u ovom našem poslu (vjeri) izmisli nešto novo, čega nije bilo ranije, to će mu biti odbijeno.“ (Buhari, Sulh, 5)

Ne uvažavaj onoga ko se ne drži čvrsto Časnog Kur’ana i Sunneta, i ko ne ulaže svu svoju snagu u slijeđenje Allahova Poslanika, s.a.v.s., a uprkos tome tvrdi da posjeduje visok stepen – pa makar i kada bi ga vidio da leti po zraku, hoda po vodi, da mu velike razdaljine postaju kratke, te da pokazuje još mnoge nadnaravne sposobnosti.

Takva stanja mogu se pojaviti i kod šejtana, sihribaza, proroka, astrologa, i drugih zabludjelih stvorenja. To su obmane koje mogu zbuniti samo one koji sa sumnjom čine ibadet Allahu, dž.š.

A posjednici razuma i pronicljivosti, znaju da je vjernikova bliskost sa Allahom, dž.š., uslovljena pokornošću Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. Što je pokornost njemu potpunija, to je robova bliskost sa Allahom, dž.š., veća.

 

 

Časopis Semerkand

Semerkand