Ko koga spašava?

Poricateljima koji ne vjeruju i koji se ne kaju zbog svojih grijeha Uzvišeni Allah navodi primjer Nuhove i Lutove supruge. Njih dvije su, iako udate za dva dobra Allahova roba, bile licemjerne prema njima. Njihovi muževi ih ni na koji način nisu mogli zaštititi i njima će biti rečeno: „Ulazite vas dvije u vatru, sa onima koji ulaze!“ (Tahrim, 10)

Supruga Nuha, a.s., je svome suprugu, pejgamberu koji je devetsto pedeset godina pozivao Allahovim, dž.š., propisima, govorila da je lud. A supruga Luta, a.s., je bjednicima iz njegova naroda kazala za musafire koji su mu došli. A to je bio narod koji se odao tako odvratnim grijesima kakvi u historiji nisu zabilježeni.

Te dvije žene, supruge dvojice pejgambera, oglušile su se na savjete svojih muževa i bile su licemjerne prema njima. To što su im muževi bili pejgamberi, nije ih spasilo od propasti. Kao što se vidi u časnim ajetima, visoki stepeni i dobra djela muža ne mogu spasiti suprugu, kao što ni dobra djela oca ne mogu spasiti kćerku. Svako će za sebe polagati račun. Uzvišeni Allah je, da bi to bio ibret (pouka) ljudima, naveo primjer dvojice pejgambera i njihovih supruga.

Allah, dž.š., je Nuha i Luta, a.s., okarakterisao kao salih (dobri) robove. Oni su bili Njegovi poslanici, ali unatoč tome neće imati pravo šefa’ata (zagovor) za nevjernike, niti bi im taj zagovor imalo koristio.

Pored dužnosti i obaveza koje imaju jedno prema drugome, supružnici imaju dužnosti i prema svojoj djeci. Otac je između ostalog dužan da se potrudi da dijete poduči zanimanju putem kojeg će moći stjecati halal opskrbu. Dijete ima tri prava kod svoga oca: da mu nadjene lijepo ime, da ga poduči zanimanju putem kojeg će stjecati halal opskrbu, te da ga poduči vjeri. Kada dijete napuni sedam godina otac ga treba postepeno navikavati na namaz, a kada napuni deset godina treba zauzeti odlučniji i čvršći stav. Treba ga podučiti farzovima naše vjere, te mu objasniti halal i haram. Također je mnogo važno da nadzire i prati u kakvom društvu se dijete kreće.

Uzvišeni Allah kaže: „A onima koji vjeruju – Allah kao pouku navodi ženu faraonovu, kad je rekla: ‘Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu i spasi me od faraona i mučenja njegova, i izbavi me od naroda nepravednog!’“ (Tahrim, 11)

Postoje dva načina da se čovjek sačuva zla loših ljudi: Prvi je udaljavanje od njih i od onih koji liče na njih, a drugi je napuštanje djela koja oni čine…

Zlu i lošu osobu treba izbjegavati čak i ako je rodbina. Čovjek je u stanju da učini istinsku tevbu jedino ukoliko napusti loše društvo. Ni zbog čijeg hatra ne smije se ulaziti u grijeh. Kao što Allah, dž.š., supruge spomenuta dva pejgambera nije pridružio njima, tako nije ni našu majku Asju pridružio faraonu.

O vi koji se žalite na svoje supružnike! Svako je odgovoran za svoja djela. Ukoliko imate lošeg supružnika, prepustite ga Allahu, dž.š. Moguće je da će jednog dana iz njegova srca poteći riječi šehadeta.

Naša majka Asja povjerovala je Musau, a.s. Na početku je skrivala svoj ibadet, a kasnije ga je počela i javno činiti. To nam govori da žena i bez znanja svoga muža može učiniti tevbu. Da bi se podučila svojoj vjeri i upotpunila svoj iman, nije obavezna da traži dozvolu muža. Muž koji spriječi svoju suprugu u namjeri da zajedno sa mahremom obavi hadž, neka se pripremi za Džehennem. Isto tako, mužu nije dozvoljeno da sprječava suprugu ili kćerku da se veže za kjamil muršida. Jer, svako je dužan da pronađe sebi spas i da se upotpuni.

 

Časopis Semerkand

Semerkand