Džennetske bašče  na dunjaluku 

U zvišeni Gospodar u našoj  svetoj knjizi, Časnom  Kur’anu, kaže:  “I nastavi savjetovati, savjet  će vjernicima, doista, koristiti.”  (Zarijat, 55)  Allah, dž.š., dakle, od Svoga  Poslanika,  s.a.v.s., traži da vjernike  podsjeća na Istinu. A on, s.a.v.s.,  odazivajući se toj zapovijedi, svoje  ashabe, r.anhum, okuplja u halkama  sohbeta i govori im o lijepom  ahlaku, ibadetima, halalu i haramu,  te ih podsjeća na ahiret i Dan polaganja  računa.  Riječ “ashab” zapravo je izvedena  iz istog korijena kao i riječ  “sohbet”. Tako riječ sohbet ima  također i značenje bliskosti i druženja.  Polazeći od tog značenja,  možemo reći da je sohbet sredstvo  zbližavanja ljudskih srca i uklanjanja  prepreka i rastojanja među njima.  Vjernici koji su boravili u medžlisu  Allahova Poslanika, s.a.v.s., vidjeli  ga, slušali i razgovarali sa njim, ponijeli  su čast da budu njegovi ashabi  (bliski drugovi).  Kada posmatramo sa tog aspekta,  biva očito da sohbet ima mnogo  dublji smisao od samog prenošenja  lijepih i korisnih riječi. Suština  sohbeta, odnosno suština lijepog i  korisnog govora, jeste ostvarivanje  osjećaja bliskosti, koji će biti povodom  da Uzvišeni Allah na srca  prisutnih spusti Svoju milost.

Hrana za razum i srce 

Da bismo stigli do dženneta, moramo  biti od onih sretnih robova koji  su zavrijedili Allahovu, dž.š., veliku  milost, i moramo proći kroz kapiju  smrti. Međutim, postoje i džennetske  bašče koje su ovdje, na dunjaluku.  U tim baščama vjernici kušaju  džennetske naslade i istovremeno  sebi pripremaju džennetske bašče  na ahiretu. Te bašče su medžlisi  sohbeta.  Allahov Poslanik, s.a.v.s., je jedne  prilike svojim ashabima, r.anhum,  rekao: “Kada naiđete na džennetske  bašče, okoristite se o njih.”  (Enes b. Malik, 3432)  Plemeniti ashabi, r.anhum, znajući  da Poslanik, s.a.v.s., ne govori  o džennetu na ahiretu, nego  o džennetu u prenesenom smislu,  upitaše: “O Allahov Poslaniče,  šta su džennetske bašče?”,  a Poslanik, s.a.v.s., im odgovori:  “To su halke zikra.”  U drugom predanju istog hadisa  se navodi da je odgovorio: “To su  halke znanja.”  Medžlisi sohbeta, na kojima se  govori o svim vjerskim temama, od  temeljnih pitanja vezanih za svrhu  stvaranja čovjeka, pa sve do najprefinjenijih  edeba, istovremeno su  i medžlisi zikra, ali i medžlisi znanja.  Sohbet se, dakle, sastoji od prenošenja  znanja, koje je hrana razuma,  i od zikra, koji je hrana srca.  Prisustvovanje sohbetu i slušanje  sohbeta je put ashaba, r.anhum.  Oni su se na takav način odgojili i  upotpunili. Tako i danas, vjernik koji  posjećuje sohbete, čini ono što su  ashabi, r.anhum, činili. Onaj ko čini  sohbet, kao i vjernici koji ga slušaju,  bereketom slijeđenja puta ashaba,  r.anhum, postižu mnoga dobra i  ovoga i budućeg svijeta.

Svjedočenje meleka 

Hazreti Omer, r.a., je vezano za  halke sohbeta kazao: “Kada čovjek  naiđe na medžlis u kojem se govori  o Uzvišenom Allahu i Njegovom  Poslaniku, s.a.v.s., pa se pridruži i  sluša, kada ustane iz tog medžlisa,  bit će potpuno čist od grijeha, kao  na dan kada ga je majka rodila.”  Dakle, imamo priliku da se, zahvaljujući  nuru koji se spušta na  mjesta sohbeta, potpuno očistimo  od grijeha. Jer, sohbet se ne sastoji  samo od riječi. Na sohbetu koji se  čini sa lijepim nijetom, Uzvišeni Allah  vjernike časti posebnim duhovnim  počastima. Osim toga, kada se na  nekom mjestu vjernici okupe radi  Allaha, dž.š., i čine sohbet u skladu  sa Kur’anom i Sunnetom, meleki  prisustvuju takvom sohbetu. Oni  traže oprosta za sve prisutne. Tada  se na srca vjernika spušta poseban  mir i obuhvata ih Allahova milost.  Meleki izvještavaju Allaha, dž.š.,  o njihovom stanju, a On Uzvišeni,  uzimajući njih za svjedoke, oprašta  svim prisutnima u tom medžlisu.  Mnogo je časnih hadisa koji govore  o tome. A sve te duhovne počasti  su, naravno, odraz Allahove, dž.š.,  dobrote i plemenitosti.  Ono što čujemo na sohbetu moguće  je pročitati i u knjigama ili  poslušati na radiju i televiziji. Međutim,  utjecaj koji se postigne na  sohbetu, neuporediv je u odnosu na  svaki drugi utjecaj. Jer, prisustvovanjem  u medžlisu sohbeta realizuje  se i drugo značenje sohbeta, a to  je bliskost. Osim toga, duhovna ljepota  i slast koje se pojave u srcima  vjernika, šire se i prenose sa srca  na srce. Spomenuta bliskost, koja  se postiže na sohbetu, ima mnogo  veću važnost od samih riječi,  jer biva povodom Allahove, dž.š.,  milosti zahvaljujući kojoj vjernici  dolaze u stanje hudura.

Medžlisi sohbeta 

Sohbet koji se čini sa lijepim nijetom,  radi Allahova zadovoljstva, i  u skladu sa edebom, od početka  do kraja biva ispunjen dobrom i  počastima. Te božanske počasti  započinju donošenjem nijeta da se  priredi sohbet. Prije svega, oni koji  žele prirediti sohbet, postižu veliku  duhovnu dobit zbog tog lijepog nijeta.  Kasnije se donosi odluka da se  održi sohbet, pa i oni koji donesu  odluku bivaju na dobitku. Nadalje,  oni koji oglašavaju sohbet, pozivaju  Uzvišenom Allahu, zbog čega i oni  zadobijaju Allahove, dž.š., počasti.  Na koncu, oni koji čuju poziv i požele  da se odazovu, također su na  dobitku zbog tog lijepog nijeta.  I tako, dolazi dan sohbeta. Međutim,  čovjekov nefs ne voli da se  druži samo radi Allaha, dž.š., ne želi  da sluša savjete, ne želi da ide na  sohbet. Želi da ostane kući i uživa, ili  da se bavi drugim dunjalučkim okupacijama.  U tome ga, naravno, podržava  i šejtan, i tu zapravo započinje  prava borba protiv nefsa i šejtana.  Oni koji uspiju savladati prokletog  šejtana i svoj nefs, daju se na put  kako bi stigli na sohbet. Ta borba je  pohvalna borba na putu Uzvišenog  Allaha. Samo oni koji pobijede u toj  bici uspijevaju doći na sohbet. Bilo  da se na sohbet dolazi prevoznim  sredstvom ili pješke, svaki pređeni  metar biva sredstvom postizanja  velike nagrade. Svaki uloženi trud i  svaki trošak smatraju se investicijom  na Allahovom, dž.š., putu i upisuju  se u knjigu dobrih djela kao sadaka.

Radost sohbeta 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas je  obradovao sljedećom radosnom  viješću: “Kada se dva vjernika  sretnu, pa se rukuju i osmjehnu  jedan drugom, sa njih spadaju  grijesi, kao što sa drveta spada  sasušeno lišće.”  Došlo je vrijeme sohbeta i svi sjedaju  i slušaju. Za sve prisutne, to  je posebna duhovna pobjeda. Kada  su pozvani, donijeli su nijet da se  odazovu. Savladali su i prevazišli  sve nefsanske i šejtanske prepreke  i uspjeli realizovati lijepi nijet koji  su imali u svojim srcima. Allahov  Poslanik, s.a.v.s., je jedne prilike  naglasio kako je nijet vjernika bolji  od njegova djela, ali je nakon toga  dodao i sljedeće: “… Ako vjernik  lijepi nijet iz svoga srca pretoči u  djelo, onda taj nijet u njegovom  srcu postaje nur.”  Srca ispunjena nurom, gledaju  nurom i slušaju nurom. A takvo  stanje biva vesilom (sredstvo) da  se osoba okoristi milošću i fejzom  koji se spuštaju na sohbetu.  Nakon što završi sohbet, lica  vjernika bivaju ozarena, a srca ispunjena  radošću. Taj duhovni utjecaj  i zanos koji su osjetili na sohbetu,  odražavat će se u njihovim stanjima  i djelima jedan određeni period.  Dobit će novu snagu da čvršće i  temeljitije izvršavaju Allahove, dž.š.,  farzove i udalje se od harama. Čak  će i nafile izvršavati s ljubavlju i duhovnom  slašću. Oni koji to osjete,  bivaju ustrajni u posjećivanju halki  sohbeta i do kraja života se okorištavaju  tim džennetskim baščama.

Tesavvuf i sohbet 

Allahovi dostovi su, kao što je to činio  i Allahov Poslanik, s.a.v.s., sa svojim  ashabima, r.anhum, kao usul usvojili  odgajanje murida putem sohbeta.  Šah-i Nakšibend, k.s., je, potencirajući  važnost sohbeta, kazao: “Naš  put je put sohbeta.”  Šejh Abdurrahman Tahi, k.s., je u  pismu koje je poslao Halilu Efendiju  iz Bitlisa, ukazao na veliki utjecaj  sohbeta. Kazao je da sohbet umanjuje  ljubav prema dunjaluku i da u  srca unosi ljubav prema Allahu, dž.š.  Šejh Muhammed Dijauddin, k.s.,  bi, kada ne pronađe nikoga kome bi  činio sohbet, okupljao djecu i njima  činio sohbet. Kada su ga upitali zašto  djeci čini sohbet, budući da ga  djeca ne mogu shvatiti, on je ovako  odgovorio: “Moj cilj i nije da djeca  nešto razumiju i nauče. Moj cilj je  da, uspostavljajući medžlis sohbeta,  privučemo Allahovu, dž.š., milost.”  Uistinu je tako, svako ko dođe na  sohbet, okorištava se milošću koja  se spušta na taj medžlis. Čak i onaj  ko bi došao radi neke dunjalučke  koristi, okoristit će se tom milošću  bereketom ostalih vjernika.  U časnom hadisu se navodi da  će i onima, koji u medžlis sohbeta  dođu sa nekim drugim nijetom, biti  oprošteno bereketom ostalih vjernika,  koji su tu zarad Allaha, dž.š.  U medžlisima sohbeta slušamo o  lijepim halovima (stanja) ašikā i  arifā, i upoređujemo ih sa svojim  stanjem. Slušajući predanja o Allahovim  poslanicima, a.s., i evlijama,  uočavamo svoje grijehe i kajemo se  zbog njih. Koliko je samo grješnika  koji su u halkama sohbeta spoznali  svoga Gospodara i Njemu se  usmjerili. Vjernici, koji se zamore  od dunjalučkih poslova, u halkama  sohbeta pronalaze smiraj i priliku  da predahnu. Na neke ljude sohbet  ostavlja toliki utjecaj, da se njihova  srca u potpunosti čiste od dunjalučkih  prljavština. Takvi vrlo lahko  zadobijaju istikamet i postižu visoke  stepene.  Da nas Uzvišeni Allah učini od  onih koji će se na najljepši način  znati okoristiti o blagodati sohbeta,  i da nam podari istikamet, pa da u  skladu sa usulom i edebom, ustrajemo  u prisustvovanju sohbetima.

ADABI SOHBETA 

Da bi se vjernik mogao u pravom smislu okoristiti sohbetom, neophodno je, kako su to kazali  arifi, da se pridržava određenih adaba. Prema njihovim riječima, neki od adaba na koje treba  paziti na sohbetu su sljedeći:

  • DONIJETI ISPRAVAN NIJET: Na sohbet treba dolaziti isključivo sa ciljem postizanja  Allahova zadovoljstva. Prije sohbeta, srcem treba donijeti takav nijet.

  • SJESTI ŠTO JE MOGUĆE BLIŽE: Plemeniti ashabi, r.anhum, nikada nisu slušali sohbet  Allahova Poslanika, s.a.v.s., rasuti po mesdžidu. Sjediti na takav način, bio je običaj  predislamskih Arapa. Iz tog razloga su arifi, kada god bi započinjali sa sohbetom, govorili:  „Približite se.“

  • NASTOJATI RAZUMJETI SOHBET: Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., činio sohbet,  ashabi, r.anhum, bi pažljivo slušali. Bili su nepomični, kao da su im na glavama ptice koje  će poletjeti ukoliko se pomjere. Svoja srca i misli su u potpunosti predavali sohbetu, te  su na taj način mogli razumjeti smisao sohbeta, kao i sve njegove suptilne poruke.

  • USREDOTOČITI SE NA ONO ŠTO SE PRIČA, A NE NA ONOGA KO PRIČA: Prilikom  sohbeta ne smijemo sebi dozvoliti da zapadnemo u različita razmišljanja o osobi koja čini  sohbet. Naprimjer, dok sohbećar kroz hadise i riječi velikana objašnjava važnost noćnog  namaza, nije ispravno razmišljati da li on klanja noćni namaz. Klanjao ili ne klanjao, ono  što se nas tiče jeste to da što više saznamo o noćnom namazu. Ako budemo pažljivo  poslušali o fadiletima noćnog namaza, te malo pritisnemo svoj nefs po tom pitanju, možda  ćemo, kao nagradu za to, započeti sa činjenjem tog veoma vrijednog djela.

  • BITI U RABITI: Za vrijeme sohbeta veoma je korisno biti u rabiti sa muršidom. Ukoliko  murid, na mjestu sohbećara zamisli svoga muršida, te savjete koji se govore na sohbetu  bude slušao kao da ih upućuje muršid, zahvaljujući tome će postići veliku korist.

  • RIJEČI PRETOČITI U DJELA: Cilj dolaska na sohbet jeste da ono što čujemo na  sohbetu primijenimo u životu. Kada se neko djelo spominje po fadiletima, ne bismo se  trebali zadovoljiti samo slušanjem o njemu, nego bismo ga trebali pokušati i učiniti. Jer,  svrha znanja i učenja je praktična primjena, a ne samo priča.

 

 

Časopis Semerkand

Semerkand